Privacybeleid

1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Toon De Somer The Office Interiors (TOI Nv) als verantwoordelijke voor de verwerking met zetel te Bredastraat 125, 2060 ANTWERPEN (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0701.855.871, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. Door het gebruik van onze website of diensten, gaat u ermee akkoord dat u deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

3. ‘Cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de website of de diensten. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Meer info omtrent het gebruik van cookies kan u in onze cookie policy terugvinden.

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 02/02/2022.

Wat & waarom we gegevens verwerken

1. Wanneer u de website en/of diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Wanneer? Gebruik van Diensten, gebruik van Website
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Verwerking van aanvraag
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang
 • Wanneer? Ons contacteren, afspraak maken, offerte aanvragen, downloaden van lookbook, aanvragen van folders of informatie
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie en aanvullingen
 • Wettelijke grondslag? Toestemming

2. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast de bovengenoemde kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

 • Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 • Om uw persoonsgegevens te verwerken zodoende wij een correcte dienstverlening kunnen verschaffen.
 • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij uw toestemming vragen.
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw bank en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen.
 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
 • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

3. Als en wanneer uw registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

4. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@desomer.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen wij uw gegevens

1. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.

2. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

3. Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar verwerken wij gegevens

1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken.

2. Wij kunnen uw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.

3. Als er een overdracht van de persoonsgegevens en/of geanonimiseerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

 • Welke? HubSpot
 • Land buiten EER? USA
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield
 • Welke? MAILCHIMP
 • Land buiten EER? USA
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield

Hoe wij gegevens verwerken

1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen uw persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat zou verhinderen.

3. We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Uw rechten omtrent persoonsgegevens

1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

2. U hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich hebt geregistreerd op onze website, kan u wel veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@desomer.be.

4. In de plaats van verwijdering kan u ons ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

5. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens als u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

6. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, kan u uw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangen.

7. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@desomer.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw identiteitskaart. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

8. Als u een probleem hebt met over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u altijd contact met ons opnemen. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan kan u een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische privacy commissie.

Featured Items