Algemene voorwaarden

Voor de verwerking van persoonsgegevens op de website bekijk hier ons privacybeleid of onze cookiepolicy.

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke offerte van NV Toon De Somer The Office Interiors (hierna genoemd “TOI” of “Verkoper”), op elke bestelling bij haar geplaatst door een klant (hierna genoemd “Klant”), evenals op elke overeenkomst die door de Verkoper met een Klant afgesloten wordt, inzake verkoop door TOI van een of meerdere objecten die in die offerte, aankoopbestelling, orderbevestiging, of verkoopovereenkomst bepaald worden (hierna genoemd “Objecten” of “Uitrusting”), inclusief op alle aanvullingen/wijzigingen hiervan en de eventuele bijkomende diensten die hierin voorzien worden (hierna genoemd “Verkoopovereenkomst”).

De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet tegenstelbaar aan TOI, ongeacht de naam hiervan en/of ze (later) al dan niet verschijnen op orderformulieren, orderbevestigingen of andere documenten van de Klant. De algemene voorwaarden van de Klant verbinden TOI enkel indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard heeft.

De Objecten kunnen o.m. meubelen, stoelen, verlichting en andere kantoor- en/of interieurinrichting betreffen. Voor zover een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden geen betrekking heeft op een bepaald type Object [zoals bijv. bepalingen inzake aansluiting op een elektriciteitsleiding van de Klant geen betrekking (kunnen) hebben op een bureaustoel] zal aan deze bepalingen t.a.v. dat specifiek Object geen gevolg gegeven worden.

Artikel 1: offertes, bestellingen, totstandkoming en voorwerp Verkoopovereenkomst

 • 1.1. Alle offertes van TOI zijn vrijblijvend en slechts 1 maand geldig.. Bij het plaatsen van een bestelling mag een Klant geen enkele bepaling van de offerte wijzigen. Het plaatsen van een bestelling geldt steeds als eenzijdig aanbod tot contracteren van de Klant, zelfs indien deze bestelling ingaat op een offerte van TOI en/of samenvalt met het ondertekenen van een overeenkomst (samen met een bediende of vertegenwoordiger van laatstgenoemde). Een Verkoopovereenkomst (waarvan deze Algemene Voorwaarden van rechtswege deel uitmaken) evenals eventuele desbetreffende aanvullingen/wijzigingen zijn slechts afgesloten door en verbindend voor TOI nadat de directie van laatstgenoemde deze schriftelijk aanvaard heeft. Een niet-aanvaarding moet niet gemotiveerd worden.
 • 1.2. Een Verkoopovereenkomst betreft de verkoop door de Verkoper aan de Klant, die aanvaardt, van de Objecten vermeld in de bijzondere voorwaarden van de Verkoopovereenkomst (hierna genoemd “Bijzondere Voorwaarden”) tegen betaling door de Klant van de prijs zoals bepaald in de Verkoopovereenkomst (hierna genoemd “Koopprijs”).
 • 1.3. De Klant verklaart dat elk Object/de Uitrusting door hemzelf is uitgezocht en van een afmeting, capaciteit en ontwerp is dat overeenkomt met zijn (kwantitatieve en/of kwalitatieve) behoeften. De Klant verklaart alle nodige (technische) informatie te hebben ontvangen om hem toe te laten het voormelde op eigen risico na te gaan. De Klant doet afstand van elk recht desbetreffend dwaling in te roepen. De Klant zal er op eigen kosten en risico zorg voor dragen dat de plaats van installatie geschikt is om de Uitrusting te laten installeren met alle technische en ruimtelijke voorzieningen als gespecificeerd door de fabrikanten en leveranciers, dat de (elektrische) leidingen en aansluitingen geschikt zijn om de Uitrusting te laten functioneren, een en ander o.m. in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. Door afsluiting van de Verkoopovereenkomst erkent de Klant – tenzij hij desaangaande onmiddellijk per aangetekend schrijven voorbehoud aantekent – dat hij alle voormelde inlichtingen, informatie en stukken tijdig heeft ontvangen, met inbegrip van al de aanwijzingen en voorschriften inzake installatie, gebruik- en onderhoud van de Uitrusting [o.m. de voorwaarden en bijzondere aansprakelijkheidsbeperkingen afkomstig van derden/leveranciers van wie de Verkoper zelf afnemer is].
 • 1.4. De Klant zal de Verkoper in verband met het voormelde integraal vrijwaren, zowel in hoofdsom als in intresten en kosten.

Artikel 2: levering, installatie en gebruik van Objecten

 • 2.1. Tenzij anders door de Verkoper wordt bepaald zal de levering van de Uitrusting plaatsvinden af fabriek of magazijn (EXW) op de leveringsdatum voorzien in de Bijzondere Voorwaarden dan wel binnen een termijn van maximaal één maand hierna. Het niet naleven van de leveringstermijn kan echter geen aanleiding geven tot enig verhaal door de Klant op de Verkoper. Iedere vertraging te wijten aan overmacht of fout van derden geeft aan de Verkoper het recht de leve¬ringstermijn als geschorst te beschouwen gedurende een periode gelijk met diegene gedurende dewelke de overmacht of fout van derden zal bestaan (hebben).
 • 2.2. De levering van de Objecten wordt – voor rekening van de Klant – uitgevoerd door de Verkoper of een door de Verkoper aangewezen vervoerder, tenzij de Klant de Objecten zelf afhaalt of laat afhalen. Eventuele latere verplaatsingen en (her)installaties dienen afzonderlijk overeengekomen te worden overeenkomstig de daarvoor geldende variabele tarieven van de Verkoper.
 • 2.3. Het risico betreffende de Objecten gaat over van zodra deze het magazijn/de fabriek verlaten.
 • 2.4. De Klant kan per aangetekend schrijven gedwongen worden om, binnen de acht dagen na verzending hiervan, over te gaan tot in ontvangst name of afhaling van de Objecten die te zijner beschikking staan in de magazijnen van de Verkoper. Na deze termijn gaat het risico betreffende deze Objecten van rechtswege automatisch over op de Klant. De Verkoper heeft dan van rechtswege het recht onmiddellijke betaling te vorderen van de facturatie van de Objecten, eventueel verhoogd met stalling- en andere kosten. In geval van levering op afroep is dezelfde procedure van toepassing.
 • 2.5. Op straffe van verval van verhaal moet de Klant elke niet-conformiteit en/of onvolledigheid van de Objecten onmiddellijk melden aan Verkoper bij levering of afname van de Objecten (per mail met ontvangstbevestiging, fax met verzendingsbewijs of via voorbehoud op transportdocument, leveringsbon of afhaalbon), met bevestiging per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen.
 • 2.6. Indien de Klant geen uitdrukkelijk schriftelijk voorbehoud aantekent bij levering/installatie (op transportdocument en/of leveringsbon) of bij afhaling (op de afhalingsbon), geldt dit van rechtswege als bevestiging zijnentwege dat de Objecten volledig, gebruiksklaar, vrij van gebreken evenals in goede en functionele staat geleverd/geplaatst of opgehaald werden en dat hij al de installatie-, gebruik- en onderhoudsaanwijzingen en -voorschriften [o.m. de voorwaarden en bijzondere aansprakelijkheidsbeperkingen afkomstig van derden van wie de Verkoper zelf afnemer is] evenals de technische/functionele gegevens van de Uitrusting ontvangen heeft, kent en aanvaardt.

Artikel 3: eigendomsvoorbehoud

De Objecten (met inbegrip van toebehoren) blijven eigendom van de Verkoper zolang laatstgenoemde de volledige Koopprijs ervan evenals de eventuele verwijlintresten en verhogingsbedragen niet heeft ontvangen. De Klant draagt niettemin het risico. De Verkoper behoudt het recht van terugvordering van de niet-betaalde verkoper evenals het recht zich te beroepen op het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Zolang de Objecten eigendom zijn van de Verkoper, is het de Klant verboden om ze onder te verhuren, in pand te geven of op enige andere wijze af te staan en/of te verwerken, al dan niet onder bezwarende titel.

Artikel 4: garantie

 • 4.1. Bij normaal gebruik verleent de Verkoper op nieuwe Objecten garantie voor gebreken tot uiterlijk 12 maanden na de overdracht van het risico en op tweedehands Objecten garantie voor gebreken tot uiterlijk 6 maanden na de overdracht van het risico Deze waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot de verplichting om, naar eigen keuze, het gebrek te herstellen of het gebrekkig (onderdeel van het) Object te vervangen. Daarnaast zal deze garantie – buiten zware of opzettelijke fout begaan door de Verkoper in het kader van deze garantie, welke verder behandeld wordt in artikel 5 – in geen geval tot gevolg kunnen hebben dat de Verkoper tot enige vergoeding voor rechtstreekse en/of gevolgschade (o.a. winstderving) en/of tot enige verdere verplichting gehouden is. De vervangen stukken worden eigendom van de Verkoper. De vervangstukken zijn nieuw of geherconditioneerd met eenzelfde kwaliteit.
 • 4.2. De garantie van de Verkoper vervalt van rechtswege o.m. in volgende gevallen: gebruik van wisselstukken of benodigdheden niet gehomologeerd door de Verkoper, verkeerd gebruik van een Object (o.m. niet conform de aanwijzingen en voorschriften inzake installatie, gebruik en onderhoud hiervan), gebrek aan bescherming tegen beschadiging (o.m. door stof, vocht, klimatologische invloeden), technische interventies uitgevoerd door personen vreemd aan de Verkoper (o.m. aanbrengen van wijzigingen en/of toevoegingen), gebrek aan of fout in onderhoud (o.m. bij schorsing of ontbinding van de eventueel door de Klant bestelde Onderhoudsovereenkomst), beschadiging door ongeval of een fout in hoofde van de Klant of een derde. De garantie dekt evenmin de verbruiksgoederen of stukken die aan een normale slijtage onderhevig zijn . Het herstellen of vervangen van (onderdelen van) gedurende het tijdperk van de waarborg heeft geen verlenging hiervan tot gevolg. Verplaatsingskosten maken geen deel uit van de garantie. De garantie is slechts geldig op het grondgebied België.
 • 4.3. Op straffe van verval van de garantie, moeten de zichtbare gebreken onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan de Verkoper bij levering of afname van de Objecten (per mail met ontvangstbevestiging, fax met verzendingsbewijs of via voorbehoud op transport, leveringsbon of afhaalbon), met bevestiging per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen. Op straffe van verval van de garantie, moet elk overig gebrek per aangetekend schrijven gemeld worden aan de Verkoper binnen de waarborgperiode en uiterlijk 8 dagen nadat het werd ontdekt. Het indienen van een klacht, om welke reden ook, zelfs binnen de voorgeschreven vormen en termijnen, ontslaat de Klant niet stipt te betalen op de vervaldag.
 • 4.4. De Klant zal gedurende de uitvoering van de garantietussenkomsten van de Verkoper op eigen kosten en risico alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht, hulpmaterialen, e.d., ter beschikking stellen.
 • 4.5. Alle eventuele kosten en prestaties die niet onder de garantieverplichtingen van de Verkoper vallen, zullen aan de Klant gefactureerd worden aan de toepasselijke tarieven van de Verkoper. De Verkoper zal van rechtswege zijn prestaties en tussenkomsten inzake de garantie onmiddellijk kunnen schorsen indien de Klant een van zijn contractuele verplichtingen niet naleeft (o.m. niet tijdige betaling, edm.)

Artikel 5: (omvang van ) aansprakelijkheid

 • 5.1. De Verkoper is – zonder afbreuk te doen aan zijn garantieverplichtingen zoals bepaald in artikel 4 – niet aansprakelijk voor rechtstreekse en/of de onrechtstreekse schade (zoals o.a. winstderving) ten gevolge van gebreken, stilstand, storing of slecht functioneren van de Objecten, tenzij in geval van zware of opzettelijke fout in zijn hoofde. Daarnaast is de Verkoper, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout in zijn hoofde, eveneens niet aansprakelijk voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit (vertraging bij) het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen edm.
 • 5.2. De aansprakelijkheid van de Verkoper is – in de gevallen dat deze niet expliciet of impliciet contractueel is uitgesloten – beperkt tot (i) de materiële schade aan installaties en eigendommen van de Klant en derden en (ii) hun lichamelijke schade, welke rechtstreeks het gevolg is van een zware of opzettelijke fout van de Verkoper begaan tijdens de uitvoering van de Verkoopovereenkomst, met als maximum het bedrag van de tussenkomst van de verzekeraar van de Verkoper en, bij gebreke aan verzekeringstussenkomst, 2.000 euro per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende en/of met elkaar verband houdende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis) . Alle verdere aansprakelijkheid voor (de voormelde) materiële en lichamelijke schade is uitgesloten.
 • 5.3. Mocht op bovenvermelde bepaling te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid van de Verkoper eveneens beperkt tot hoogstens het bedrag van de tussenkomst van de verzekeraar van de Verkoper en, bij gebreke aan verzekeringstussenkomst, 2.000 euro per gebeurtenis, als boven omschreven.
 • 5.4. De Klant zal de Verkoper in voorkomend geval steeds vrijwaren, in hoofdsom en in intresten en kosten, voor alle desbetreffende aanspraken van derden.

Artikel 6: niet-toerekenbare tekortkoming

 • 6.1. Alle omstandigheden die naar redelijkheid en billijkheid voor gevolg hebben dat de nakoming van (een deel van) de Verkoopovereenkomst niet van de Verkoper kan worden verlangd (onder meer bij niet-levering door een leverancier van de Verkoper, fout van derden, storm-, brand- en waterschade, ontploffing, stroomstoring, staking, externe prijsverhogende omstandigheden, arbeidsongeschiktheid van uitvoerend personeel of ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, schaarste, edm.), gelden als niet-toerekenbare tekortkomingen. De Verkoper zal de Klant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.
 • 6.2. Ingeval van niet-toerekenbare tekortkoming in hoofde van de Verkoper zal de uitvoering van de Verkoopovereenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en/of terugbetaling en/of creditering.

Artikel 7: betalingen en betwistingen

 • 7.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden zijn alle prijzen van de Verkoper uitgedrukt in Euro, exclusief btw, af fabriek of magazijn (EXW) en netto (t.t.z. exclusief alle kosten, al dan niet gerelateerd aan de levering en/of plaatsing, zoals onder meer verzekering, transport, expeditie, verpakking, administratie, montage,…). De Objecten mogen gefactureerd worden van zodra de Verkoopovereenkomst is afgesloten. Wanneer er voor datum van levering door loonkost- of grondstoffenprijsverhogingen prijsverschillen optreden voor een Object ten opzichte van de voorziene Koopprijs, heeft de Verkoper het recht om de betrokken prijs overeenkomstig aan te passen. De Objecten mogen in verschillende keren geleverd worden, in welk geval de Verkoper het recht heeft om elke zending afzonderlijk te factureren. Alle facturen, vergoedingen en andere verschuldigde bedragen zijn contant betaalbaar op de zetel van de Verkoper, zonder disconto, alle belastingen en kosten ten laste van de Klant. De vertegenwoordigers en bedienden van de Verkoper mogen geen betalingen in speciën ontvangen.
 • 7.2. De Klant is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, op elk laattijdig betaald bedrag – gefactureerd of niet – aan de Verkoper een verwijlinterest verschuldigd zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en zulks te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele betaling.
 • 7.3. Daarnaast zijn alle invorderingskosten door de Verkoper gemaakt – waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de kosten voor verwijdering/ophaling, taxatie en transport, alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten – voor rekening van de Klant. Deze invorderingskosten worden van rechtswege bepaald op tien procent (10%) van elk onbetaald bedrag met een minimumbedrag van € 150, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere invorderingskosten te bewijzen en te vorderen . De voormelde invorderingskosten zijn van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd van zodra een bedrag onbetaald gelaten wordt door de Klant.
 • 7.4. De Klant zal nooit gerechtigd zijn om schuldvergelijking toe te passen.
 • 7.5. Het feit dat door de Klant geopteerd werd voor een renting, leasing of andere financieringsvorm geldt niet als opschortende voorwaarde voor zijn verbintenissen. Indien de betrokken renting, leasing of andere vorm van financiering geen doorgang kan vinden om welke reden ook (zelfs om redenen onafhankelijk van de Klant), kan dit niet tegengesteld worden aan de Verkoper voor de annulering of een hernieuwde onderhandeling van de Verkoopovereenkomst. De niet-eerbiediging van deze bepaling geeft aanleiding tot toepassing van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden ten laste van de Klant.
 • 7.6. Klachten inzake de facturatie moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemeld worden.

Artikel 8: wanprestatie

 • 8.1. Indien de Klant één van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Verkoopovereenkomst niet nakomt en een ingebrekestelling van de Verkoper meer dan acht dagen zonder volledig gunstig gevolg laat, heeft de Verkoper – onverminderd en bovenop de andere rechten waarop hij zich kan beroepen (o.m. dwanguitvoering van de Verkoopovereenkomst) – van rechtswege het recht de Verkoopovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het nadeel van de Klant en/of van laatstgenoemde een aangepaste schadevergoeding te vorderen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Aan de Verkoper komt dezelfde rechten ook toe indien (i) de Klant in vereffening gaat , bescherming krijgt krachtens een insolventieprocedure in toepassing van het WER of zich in een toestand van staking van betaling zou bevinden, (ii) de controle over de Klant in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt, (iii) enig beslag gelegd wordt op (een deel van) de Uitrusting of andere activa van de Klant, (iv) blijkt de Klant bij het aangaan van de Verkoopovereenkomst feiten of omstandigheden verzwegen of onjuist voorgesteld heef zodanig dat bij tijdige kennisneming daarvan deze Verkoopovereenkomst door de Verkoper niet of onder andere condities zou zijn aangegaan of (v) eventuele door de Klant en/of derden ten behoeve van de Verkoper verstrekte zekerheden naar het oordeel van Verkoper onvoldoende zijn geworden.
 • 8.2. Indien de Verkoper van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt (i) is de Klant verplicht de betrokken Objecten binnen de 24 uur na de ontbinding op zijn kosten en risico in de originele verpakking terug te brengen op de zetel van de Verkoper, bij gebreke waarvan laatstgenoemde van rechtswege gerechtigd is al deze Objecten onmiddellijk op kosten en risico van de Klant bij laatstgenoemde terug te (laten) nemen en (ii) zal de voormelde aangepaste schadevergoeding waarop hij recht heeft minstens gelijk zijn aan 30 % van de totale Koopprijs (excl. BTW) van de betrokken Objecten, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
  Los van en bovenop deze schadevergoeding zal de Klant aan de Verkoper de herstellingskosten van eventuele beschadiging verschuldigd zijn.
 • 8.3. In elke hypothese zal de Klant – los en boven het voormelde – alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten aan de zijde van Verkoper moeten dragen welke het gevolg zijn van en/of verband houden met de niet-nakoming door de Klant van diens verplichtingen uit hoofde van deze Verkoopovereenkomst en/of de ontbinding hiervan.
 • 8.4. Indien en zolang de Klant één van zijn verplichtingen niet nakomt is de Verkoper bovendien van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd zijn (technische) tussenkomsten en verplichtingen (onder meer zijn garantieverplichtingen) te schorsen. De Klant kan hiervoor nooit op enige schadeloosstelling aanspraak maken of contractbreuk inroepen. De Verkoper heeft dit recht eveneens indien de Klant in gebreke blijft verplichtingen na te leven die vreemd zijn aan de Verkoopovereenkomst [bijv. in geval van (gedeeltelijke) niet-betaling van de Onderhoudsprijs verschuldigd krachtens de eventueel onderschreven afzonderlijke Onderhoudsovereenkomst]. Indien de Verkoper de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Verkoopovereenkomst opschort, zal de Verkoper ook al zijn verplichtingen onder andere overeenkomsten (o.m. Onderhoud krachtens een eventueel onderschreven afzonderlijke Onderhoudsovereenkomst) mogen opschorten of mogen eisen dat de Klant al de prestaties (o.m. Onderhoud) van de Verkoper, naar keuze van laatstgenoemde, hetzij bij vooruitbetaling voldoet, hetzij minstens contant. Het feit dat de Verkoper zijn verplichtingen opschort heeft geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg.

Artikel 9: algemeen

 • 9.1. Op de Verkoopovereenkomst is alleen het Belgisch recht van toepassing.
 • 9.2. Voor alle geschillen met betrekking tot de Verkoopovereenkomst is enkel de rechter van de zetel van de Verkoper bevoegd.
 • 9.3. Niet- of niet onmiddellijke uitoefening van rechten door de Verkoper zal niets afdoen aan het recht van laatstgenoemde dit op een later tijdstip, of bij een andere gelegenheid, alsnog te doen.
 • 9.4. De Klant zal totdat de Koopprijs en de eventuele intresten en verhogingen integraal betaald werden elke wijziging van maatschappelijke zetel, exploitatiezetel, evenals elk ander relevant gegeven binnen de drie dagen ter kennis van de Verkoper brengen per aangetekend schrijven.
 • 9.5. Indien één of meerdere bepalingen van deze Verkoopovereenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden), om welke reden of grond ook, nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen of van de Verkoopovereenkomst als dusdanig niet aan en zullen partijen onmiddellijk elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de intentie van de vervangen bepaling zo dicht als mogelijk benaderd.
 • 9.6. Alle belastingen (met uitzondering van inkomsten- of vennootschapsbelasting in hoofde van de Verkoper), heffingen, rechten en kosten, hoe ook genaamd, die nu of te eniger tijd worden geheven op de door de Klant te betalen bedragen en/of de Verkoopovereenkomst en/of (ter zake het gebruik en/of het bezit van) de Objecten, onverschillig op wiens naam deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van de Klant en zullen door laatstgenoemde op eerste verzoek aan de Verkoper betaald/vergoed worden, tenzij dwingende wettelijke voorschriften anders bepalen.
 • 9.7. De Klant erkent kennis te hebben genomen van al de geschreven en gedrukte bepalingen van de Verkoopovereenkomst en verklaart de termen en voorwaarden ervan te aanvaarden.
 • 9.8. De Verkoper is enkel gebonden door schriftelijke verbintenissen bevestigd door zijn directie.
 • 9.9. De Klant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper een Verkoopovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk kunnen overdragen. In geval dergelijk akkoord door de Verkoper gegeven wordt zal de Klant van rechtswege, naast eventuele andere voorwaarden en kosten, (i) gehouden zijn tot betaling aan de Verkoper van een administratiekost van € 750 en (ii) hoofdelijk gehouden blijven met de overnemer voor de naleving van al diens verplichtingen voortvloeiende uit de Verkoopovereenkomst.
 • 9.10. De Verkoper is gerechtigd de Verkoopovereenkomst en/of de uitvoering van zijn desbetreffende rechten en/of verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een (door hem aan te wijzen) derde, die zich van rechtswege zal kunnen beroepen op alle rechten, aanspraken en verweermiddelen die voor de Verkoper voortvloeien uit de betrokken Verkoopovereenkomst. Door ondertekening van de Verkoopovereenkomst geeft de Klant hiertoe bij voorbaat onherroepelijk toestemming.
 • 9.11. TOI verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die zij van de Klant ontvangt met het oog op de uitvoering van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling/aankoop van de Klant, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang (o.m. de Klant nieuwe producten en/of diensten aanbieden) . De verwerkingsverantwoordelijke is Toon De Somer (Akkerstraat 17, 2970 Schilde). Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De Klant/leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan TOI bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan TOI heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van TOI en haar medewerkers zou ontvangen. Indien u/de Klant niet wilt dat TOI uw/zijn gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het dat aan TOI mee te delen via [info@desomer.be]. Via dat adres kan u/de Klant ook altijd vragen welke gegevens TOI over u/de Klant verwerkt en ze laten verbeteren of wissen. De Klant/leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
Featured Items